G-System-技嘉945GZ主機版         
無限商機-基本版-超優惠商用電腦        
無限商機-超值商用電腦         
無限空間-薄型商用電腦         

ASUS TS300-E4 系列
IBM eServer x3250(4365-4DV)伺服器
ASUS TS100-E4 系列
IBM eServer X3650(7979-A2V)伺服器

新風雲2代節能環保概念機
風雲雅仕Vista進階加強版
末日戰機-旗艦機
風雲俠客Vista超值電腦